نظارت کارگاهی و عالیه

کارفرما: شرکت شهرک های صنعتی استان کرمان

محل اجرای پروژه: رفسنجان

کارفرما: شرکت سرمایه گذاری صاروج پارس

محل اجرای پروژه: کرمان

کارفرما: گلشن آرای ارم

محل اجرای پروژه: جیرفت

نظارت کارگاهی و عالیه

کارفرما: شرکت شهرک های صنعتی استان کرمان

محل اجرای پروژه: رفسنجان

کارفرما: شرکت سرمایه گذاری صاروج پارس

محل اجرای پروژه: کرمان

کارفرما: گلشن آرای ارم

محل اجرای پروژه: جیرفت