مطالعات امکان سنجی

کارفرما: 

شرکت صنایع نوآوران کویر آریا

شرکت کرمان افزار

شرکت سیمان ممتازان

شرکت خدماتی ماشین معدن کویر

شرکت بارز استیل کویر

شرکت سرمایه آرمان روشن ارگ

محل اجرای پروژه: 

استان کرمان

کارفرما: 

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان

شرکت کشت و صنعت جیرفت

محل اجرای پروژه: 

استان کرمان

کارفرما: 

شرکت ساختمانی و راهسازی 115

محل اجرای پروژه: 

کرمان