مدیریت طرح

کارفرما: شرکت سرمایه گذاری صاروج پارس

محل اجرای پروژه: کرمان

کارفرما: شرکت سرمایه گذاری صاروج پارس

محل اجرای پروژه: کرمان

کارفرما: شرکت گلشن آرای ارم

محل اجرای پروژه: جیرفت