درباره ما

مديران موفق امروز در بهره گيري از توانمندي ها و دانش روز مشاوران متخصص در پيشبرد طرح ها و برنامه هاي خود اشتراک نظر دارند .اين اشتراک نظر در واقع به معني درک روشن مديران موفق از مفهوم پيچيده مديريت مدرن است.قابليت هاي تخصصي و حرفه اي يک سازمان محصول کوشش هاي جمعي مديران ، توان تخصصي عوامل انساني و مهمتر ازآنها ظرفيت و توانمنديهاي مشاوران آن سازمان است ، کوشش هايي که در يک فرايند جمعي سازماندهي شده و به صورت هم افزايي (سينرژي) در نتايج عملکرد آن سازمان خود را نشان مي دهد .

مشاوران بازوي قدرتمند مديران تحول گرا در تعريف و ايجاد ظرفيت هاي جديد و بازشناسي قابليت هاي سازمان در ارتقاء سطح کمي و کيفي عملکرد آن سازمان هستند .شرکت مهندسين مشاور بين المللي ماهران صنعت در پاسخ به نياز روز و ضرورت هاي اجتناب ناپذير نظام مديريت اقتصادي به ويژه صنعتي استان ، با گروههاي مشاوره اي فني مهندسي، بومي و مجرب تاسيس و با ترکيب تعريف شده اي از انواع تخصص هاي علمي و صنعتي سازماندهي گرديده است . بومي گرائي در تفکر اين شرکت نه به عنوان يک تعصب قومي و فرهنگي بلکه بيشتر به عنوان يک الزام شناختي و نگرشي عميق و واقع بينانه به مجموعه مسائل بومي استان مورد تاکيد قرار گرفته و به مثابه يک مزيت مورد ارزيابي است .

حوزه های فعالیت شرکت

تهيه و تدوين طرحهاي مطالعات امكان سنجي  شامل شناسايي و توجيه فني و  اقتصادي ،زيست محيطي ، اجتماعي و مطالعات موضوعي و بنيادي

تهيه و تدوين استانداردها، ضوابط و معيارهاي فني و اجرايي با نظر دستگاههاي ذيربط

تهيه طرحهاي پايه و تفصيلي  و مراحل اول ، دوم و نظارت بر انجام كليه پروژه هاي تخصصي  زيرمجوعه صنعت،انرژي، معماري  وشهرسازي،  سازه ،زلزله،مقاوم سازي، تربيت بدني،راه وترابري  ، بهداشت ودرمان

ارائه انواع خدمات كنترل مهندسي و بازرسي در كليه رشته هاي مرتبط با فعاليت هاي شركت    ارائه انواع خدمات آموزشي، پژوهشي، مشاوره مديريت ، برگزاري سمينار.

مطالعات و طراحی

نظارت عالیه و کارگاهی

مطالعات امکان سنجی

مطالعات و طراحی

نظارت عالیه و کارگاهی

مطالعات امکان سنجی

تهیه اسناد مناقصه

مشاوره سرمایه گذاری

مدیریت طرح

تهیه اسناد مناقصه

مشاوره سرمایه گذاری

مدیریت طرح

عضویت ها

عضو هیئت رئیسه انجمن خدمات فنی و مهندسی استان کرمان

عضو کمیسیون احداث خدمات فنی و مهندسی استان کرمان

عضو کانون مشاوران اعتباری وسرمایه گذاری بانکی

عضو اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش